Dorpsbelang Vrouwenparochie

 

 

Welkom!

Wij heten u van harte welkom op de website van Dorpsbelang Vrouwenparochie.

Op deze website kunt u informatie terugvinden met betrekking tot de laatste ontwikkelingen in ons dorp. Naast alle nuttige informatie onder 'nieuws',  kunt u zich aan de hand van de fotogalerij een goed beeld vormen van ons dorp.

Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use

De bedoeling is u hiermee een zo goed mogelijk beeld te geven van  het heden en de verwachtingen voor de toekomst in Vrouwenparochie.

Mocht u ideeën, vragen of opmerkingen hebben die nuttig kunnen zijn voor deze website, dan kunt u deze sturen naar

bestuur@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Een vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Vrouwenparochie

 

Afscheid gemeente

 

Het komende jaar zal mede in het teken staan van afscheid van de gemeente het Bildt.

per 1 januari 2018 gaat onze gemeente op in Waadhoeke.

College en raad van onze gemeente willen op verschillende manieren en momenten vorm en inhoud aan dat afscheid geven.

 

In dit kader biedt de gemeente de zeven dorpen de mogelijkheid om iets bijzonders te realiseren. per dorp is daarvoor in principe een bedrag van € 10.000,- beschikbaar.

Hiervoor zijn wel een aantal randvoorwaarden.

 

- Het moet gaan om een object(kustwerk, plaquette,bijzonder bouwwerk o.i.d.) waarmee een specifiek kenmerk van het dorp (gebouw,locatie,gebeurtenis, traditie e.d.) gevisualiseerd of versterkt wordt.

- Het object moet een plek krijgen in de openbare rimte vin het dorp, dus voor iedereen zichtbaar en toegankelijk.

- Het objecdt is kwalitatief en duurzaam, d.w.z. het is geen eenmalige uiting maar iets dat langere tijd mee gaat. onder kwalitatief wordt verstaan: professioneel vervaardigd.

- Het objecdt is 'nagelvast' d.w.z. dat het op een bepaalde plek verankerd wordt (in de grond, op een muur enz.)

- Voor zover het object op gemeentelijke grond wordt geplaatst, berust eigendom en beheer bij de gemeente. In die gevallen waar het object op private grond wordt geplaatst dienen afspraken over eigendom en beheer te worden gemaakt tussen vereniging van Dorpsbelang en de eigenaar.

- op of bij het object komt de tekst:(naam dorp) - gemeente het bildt 2017.Het is aan het dorp of er nog een verwijzing naar de gemeentelijke herindeling per 2018 wordt gemaakt.

- Het object kan aantoonbaar rekenen op draagvlak in het dorp en m.n. eventuele direct omwonenden.

- Het object moet uiterlijk 1 juli 2018 gerealiseerd(opgeleverd en onthuld) zijn.

- Initiatief en realisatie berust bij de vereniging van Dorpsbelang; daar ligt ook de verantwoordelijkheid voor alle verdere acties zoals fondswerving, planvorming,auteursrechten,draagvlakverkrijging, vergunningaanvragen,opdrachtverlening,onthulling etc.

- Per dorp is maximaal € 10.000,- beschikbaar. Er is geen aanvullende gemeentelijke subisidie mogelijk.

 

Mooie plannen en ideeen kunt u op onze jaaarvergadering 16 februari indienen. of voor de jaarvergadering mailen of langsbrengen.