Dorpsbelang Vrouwenparochie

 

Himeldag.

 

Samen met de school organiseerde dorpsbelang ook dit jaar weer de jaarlijkse Himeldag.

Met ruim twitntig kinderen en ongeveer tien volwassenen Is ons dorp weer zwerfvuil vrij gemaakt. Er waren meerdere reacties dat er minder zwerfvuil lag dan anders, hopelijk een structurele verbetering in het gedrag.Het meeste vuil kwam bij sloten uit de onderwal. Op straat en tussen de beplanting was alles op een paar kleinigheden na goed schoon.

 

De omrin heeft weer Grijpers, hesjes, handschoenen en vuilniszakken beschikbaar gesteld. En ook een presentje is door de omrin geregeld wat in goede aarde viel.. Dit samen met een ijsje van het dorpsbelang zorgde voor een gewaardeerd bedankje voor de kinderen.

 

we hopen dit volgend jaar weer samen met Omrin en de school te mogen organiseren.

 

Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

NL Doet. 2017

 

Ook dit jaar zijn er weer veel vrijwilligers bezig geweest tijdens NL doet.

Smorgens om 9.30 uur werd begonnen met koffie en koek in de Kyfhûeck. na het verdelen van de taken zijn er weer hel wat werkzaamheden verricht.

het Honnegat is schoongemaakt en de buitenzijde is geschilderd.

Het spoorbos is schoongemaakt. er is een pad aangelegd bij het bosje bij de rotonde, de kyfhueck is schoongemaakt. tevens is er weer hard gewerkt bij de molen.

We willen iedereen bedanken die deze dag weer mogelijk heeft gemaakt.

Notulen Jaarvergadering

Naambord 'Smidsstaig' onthuld

 

Zaterdag 1 oktober is door mevrouw Althuis het bord onthuld van de 'Smidsstaig' de loop tussen de smederij en het voormalige café richting de Mathijs Beckstraat.

 

In de communicatie hierover met de gemeente moest deze weg altijd worden omschreven zodat er bij het dorpsbelang het idee ontstond om de bewoners te vragen met een suggestie voor een naam te komen. Uit de reacties is het voorstel van mevrouw Althuis voorgelegd aan de gemeente.

De naam voldeed aan de daarvoor gestelde voorwaarden en vervolgens konden de borden worden besteld en geplaatst. Ook het aangelegde pad ten zuiden van ons dorp is indertijd door haar van een passende naam voorzien, het 'Moskepad'.

Onder toeziend oog van wethouder Hillie Blaak, een aantal raadsleden, familie en andere belangstellenden werd de Froubuurstervlag van het bord getrokken door mevrouw Althuis en Herbert van der Meer van Dorpsbelang. Daarmee was de onthulling een feit.

Dank aan alle belangstellenden maar vooral ook aan mevrouw Althuis voor haar bijdrage

Froubuurt in het groen

 

Een langgekoesterde wens is gerealiseerd.

Sinds een aantal jaren is er in ons dorp een werkgroep die plannen opstelt voor de instandhouding en verbetering van het openbaar groen. Opgericht vanuit het dorpsbelang.

Samen met Jan van Buiten van de gemeente is er een prachtig beplantingsplan opgesteld.

Bij de vernieuwing van de doorgaande weg wilde de provincie ook de rotonde aanpakken.

Een nieuwe centrale lichtmast en een verhoging van de bestaande situatie.

Vanaf het begin van het project is hierover contact geweest met de provincie. Met Sietse Nijholt en in een later stadium met Hendrik Talsma.

Ondanks de nodige hindernissen die genomen moesten worden is er met voortvarendheid gereageerd op het door ons opgestelde plan.

Ook de wens om de grote rood/witte rotonde borden te vervangen door de kleinere is gehonoreerd.

Fokje Kingma (lid van de groenwerkgroep) heeft met haar kennis als ontwerpster samen met Hendrik Talsma de plannen uitgewerkt.

Mede dankzij hun enthousiasme en deskundigheid is het project inmiddels uitgevoerd.

Afgelopen week zijn er door Oltman’s groen 2700 vaste bloeiende planten in verschillende groepen geplant.

Na verloop van tijd zal dit een aaneengesloten bedekking vormen waar weinig onderhoud hoeft te worden gedaan.

Ons dorp heeft hiermee een prachtige entree gekregen. Een woord van dank voor iedereen die hier aan heeft meegewerkt.

 

Welkom voor nieuwe bewoners in Froubuurt

 

In het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe Froubuurtsters bijgekomen. Huurwoningen zijn allemaal bezet en ook een flink aantal koopwoningen hebben een nieuwe eigenaar gekregen.Voorheen kregen nieuwe inwoners een attentie aangeboden door het dorpsbelang wat erg op prijs werd gestel. Maar vorig jaar kwam het voorstel om één keer per jaar voor deze groep een gezamenlijk ontbijt te organiseren. Een leuke en informele manier om met elkaar in contact te komen. Het ontbijt, wat in de Kyfhûeck werd gebruikt, werd door de genodigden enorm gewaardeerd. Ruim anderhalf uur werd er genoten van een prima verzorgd ontbijt en af en toe even aanschuivend bij een andere tafel,kennisgemaakt.

Een initiatief wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Ook dank aan Wonen Noordwest Friesland. Vanuit hun project “losse fearren” hebben we een bijdrage ontvangen om dit te organiseren.

Dorpsbelang Froubuurt

 

22 maart 2014 NL doet.

 

Het nieuwe dorpshuis!

 

onder een beeld van één van de vele feesten die in de Kyfhûeck zijn gehouden. Bingo, Sinterklaas, begrafenissen, vergaderingen, biljarten, line-dancing, muziekkorps. S.W.O., personeels- en familiefeesten enz.

Een dorpshuis als onmisbare plaats van samenkomst in het dorp.

De plannen om op de plaats van de voetbalkantine een grote multifunctionele ruimte te maken krijgen vorm.

 

De werkgroep die de plannen hiervoor ontwikkelt, wil graag een presentatie geven van het ontwerp zoals dat er nu ligt.

 

Op dinsdag 29 december om 20.00 uur In de Kyfhûeck!

 

 

De weg is klaar!

 

Af en toe leek het op de autoloze zondagen die de wat ouderen onder ons zich nog wel zullen herinneren.

Geen auto’s op zondag vanwege de oliecrisis.

 

Weinig auto’s door het dorp maar wel veel drukte van freesmachines, kranen, walsen en vrachtauto’s.

Voor veel dorpsbewoners een welkome afwisseling wat ze zullen gaan missen.

 

Vaak leek het project op een voetbalwedstrijd, veel deskundigen aan de zijlijn met de nodige kritiek op de uitgevoerde plannen.

 

Tijdens de voorafgaande overlegmomenten zijn er door veel mensen vragen gesteld en kritiek geleverd op de plannen. Hier is in veel gevallen rekening mee gehouden.

In overleg met de werkgroep infrastructuur en de provincie zijn er de nodige aanpassingen gedaan.

 

Niet iedereen zal voor 100% tevreden zijn en misschien zullen er in de toekomst nog zaken bijgesteld moeten worden. Hierover zullen we in de loop van het komende jaar contact houden met de medewerkers van de provincie.

Afgewacht moet worden hoe het fietspad, de zogenaamde “fietssuggestiestrook” gebruikt zal worden. We willen iedereen oproepen om dit niet als parkeerplek te gaan gebruiken.

 

Op het Kerkplein wordt nog een zitelement geplaatst en ook de rotonde zal nog worden aangepakt. Voor beide is de groencommissie van het dorpsbelang bezig met het uitwerken van de plannen.

 

Maar het resultaat mag er zijn! De werkgroepleden mogen trots zijn op wat ze voor elkaar hebben gekregen. Het was niet altijd even eenvoudig om alle wensen ook tussen de oren de provinciale deskundigen te krijgen. Eigen inzichten, financiën en technische aspecten bepaalden soms de verdere uitwerking van de plannen.

In 2009 is door de bewoners in de dorpsvisie opgenomen om met name het centrum een “dorpser” karakter te geven, waarbij een rustige doorstroming van het verkeer en de veiligheid als belangrijke punten werden genoemd. En zes jaar later is het zover.

 

Het dorpsbelang en afgaande op de vele positieve reacties, velen met ons, zijn blij met het resultaat.

Iedereen die op welke manier een bijdrage aan dit project heeft geleverd willen we danken voor die inbreng.

 

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use